Vedtægter

 

§1 Navn og formål
Foreningens navn er Miljø- og Velfærdslisten.
Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune.
Foreningens formål er at styrke velfærden og miljøet i Fredericia Kommune.
Foreningen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

 

§2 Medlemsskab
Alle, som kan slutte op om Miljø- og Velfærdslistens målsætning: En stærkere velfærd og et bæredygtigt miljø, kan blive medlemmer.
Medlemskab er opnået, når kontingentet er betalt og registreret af kassereren.
Kontingentet fastsættes for et kalenderår ad gangen af generalforsamlingen. Der gives rabat til personer under uddannelse eller på overførselsindkomst.
Medlemmer af Miljø- og Velfærdslisten betaler et månedligt kontingent til foreningen. Kontingentet indbetales via bankoverførsel eller direkte til kassereren. Det er kassererens opgave at følge op på manglende indbetalinger. Dette sker halvårligt 1. april og 1. oktober. Medlemmer der er i mere end 3 måneders restance ved disse opfølgninger, kan slettes uden yderligere varsel.

 

§3 Organisatoriske struktur
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Mellem generalforsamlingerne er medlemsmøderne myndighedsindehavere.
Mellem medlemsmøderne varetager bestyrelsen foreningens politiske mål og har ansvaret for det organisatoriske arbejde.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der selv konstituerer sig. Suppleanter inviteres til at deltage i bestyrelsens møder.
Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til medlemsmøder, hvor emner kan tages op til fælles drøftelse og vedtagelse.

 

§4 Ordinær generalforsamling
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i andet kvartal.
Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, og som har opnået medlemskab senest 14 dage før generalforsamlingen, har tale og stemmeret på generalforsamlingen.
Alle disse er ligeledes valgbare.
Foreningens generalforsamling indkaldes af bestyrelsen per mail med mindst to ugers varsel og med angivelse af dagsorden.
Dagsordnen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Beretninger
A. Byrådsgruppen (til efterretning)
B. Bestyrelsen
C. Kommunalpolitisk gruppe
3. Godkendelse af regnskab
4. Godkendelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent og partiskat
5. Indkomne forslag
6. Valg af
     a. Valg af byrådskandidater (i valgår)
     b. bestyrelse og suppleanter
     c. kommunalpolitisk gruppe
     d. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før afholdelse. Umiddelbart herefter udsender bestyrelsen den endelige dagsorden.
Beslutninger træffes – medmindre andet står i disse vedtægter – med simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal (66,67 %).

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller 33,3 % af medlemmerne kræver det.
Bestyrelsen forestår indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, som afvikles senest 1 måned efter, at krav herom er fremsat. Indkaldelse sker med 2 ugers varsel.
Tale og stemmeret følger reglerne for ordinær generalforsamling.

§ 6 Kommunalpolitisk gruppe
Kommunalpolitisk gruppe udpeges af medlemmerne på et medlemsmøde / generalforsamling og har ansvaret for politikken og politikudvikling, og fungerer som sparringspartner for byrådsgruppen.
Byrådsmedlemmer valgt for Miljø- og Velfærdslisten er ansvarlige i forhold til den førte politik overfor kommunalpolitisk gruppe og medlemsmødet. De er forpligtede til at refererer direkte tilbage til kommunalpolitisk gruppe om politiske emner, der behandles kommunalpolitisk.
Kommunalpolitisk gruppe og byrådsgruppen mødes forud for hvert byrådsmøde for at drøfte punkter, der behandles på byrådsmødet.
Kommunalpolitisk gruppes medlemmer er pålagt samme tavshedspligt som byrådsmedlemmer.

 

§ 7 Bestyrelsen
Bestyrelsen har det overordnede organisatoriske ansvar mellem generalforsamlingerne.
Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter, der inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen konstituerer sig selv med bl.a. formand, næstformand og kasserer. Ved fravær indgår suppleant som fuldgyldigt medlem..

 

§ 8 Medlemsmøder
Der afholdes møder for Miljø- og Velfærdslistens medlemmer minimum 4 gange pr. år. Medlemsmødernes formål er at sikre medlemmernes demokratiske indflydelse på den politiske dagsorden. Den ordinære generalforsamling kan fungere som et sådant medlemsmøde.
Alle medlemmer kan her stille spørgsmål til den kommunalpolitiske dagsorden, samt stille forslag til emner de ønsker kommunalpolitisk behandlet, indenfor rammerne af Miljø- og Velfærdslistens formål og politiske grundlag.
Forslagene overbringes til kommunalpolitisk gruppe.
Miljø- og Velfærdslistens valgte medlemmer af byrådet har pligt til at deltage i medlemsmøderne og kommunalpolitisk gruppes møder.

 

§9 Byrådsvalg
Generalforsamlingen har ansvaret for udpegning af kandidater til byrådsvalg. Generalforsamlingen afgør opstillingsformen.

 

Medlemsmøde kan efterfølgende udpege yderligere medlemmer til kandidatlisten.
Kandidaterne skal før indlevering af kandidatlisten hver have underskrevet en erklæring, hvori de bl.a. forpligter sig til som byrådsmedlem at betale den til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte partiskat. Kandidater, der ikke har udfyldt en sådan erklæring, fjernes fra kandidatlisten inden indlevering.
I forbindelse med valgmøder træffer bestyrelsen beslutning om, hvem der skal repræsentere Miljø- og Velfærdslisten.
Kommunalpolitisk gruppe har ansvaret for udarbejdelse af valgmateriale samt organisering af uddeling og ophængning af dette.

 

 

 

§10 Økonomi
Foreningens økonomi er baseret på kontingent, partiskat for valgte byrådsmedlemmer og tilskud fra fonde / foreninger m.m..
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen, ligesom regler for partiskat vedtages her.
Det skal altid sikres, at foreningen er fuldstændig uafhængig af andre interesser.
Foreningens økonomi varetages af bestyrelse og foreningens kasserer.
Revideret regnskab og budget forelægges og godkendes på den årlige generalforsamling.

 

 

 

§11 Eksklusion
Bestyrelsen kan eksludere et medlem, hvis dette skader Miljø- og Velfærdslistens formål eller offentligt kritiserer Miljø- og Velfærdslistens politik eller trufne beslutninger.
Eksklusion kræver mindst ¾-flertal i bestyrelsen.
Eksklusionen kan ankes til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor den
ekskluderede har både tale- og stemmeret.

 

 

 

§12 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kræver 66,7 % flertal på generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan kommentere og indstille forslag til vedtagelse eller forkastelse.

 

 

 

§13 Foreningens ophør
Foreningen kan kun opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf mindst den ene skal være en ordinær generalforsamling. Beslutning skal ske med 66,7 % flertal.

 

Såfremt Miljø- og Velfærdslisten sammenlægges med en anden politisk organisation, overgår økonomiske midler til den ny organisation
Såfremt foreningen opløses, skal foreningens aktiver doneres til frivillige organisationer, der understøtter velfærden i Fredericia Kommune. Beslutning herom træffes af generalforsamlingen.

 

 

 

Vedtaget på Miljø- og Velfærdslistens generalforsamling 28. september 2017