Valgprogram 2017

 

Miljø- og Velfærdslisten vil arbejde ud fra følgende principper:

 

·         Vi vil være troværdige.

 

·         Vi vil lytte til borgerne i kommunen og fremsætte deres forslag, så længe de ligger inden for vores rød – grønne grundlag. Nærdemokratiet skal i centrum.

 

·         Vi vil føre politik for lokalsamfundets skyld og dermed undlade at bruge tiden på angreb på grupper eller enkeltpersoner.

 

·         Vi vil sikre, at både by, landsbyer og landdistrikter tilgodeses.

 

·         Vi vil arbejde for, at alle vises respekt og værdighed fra kommunen.

 

Fredericia – fristaden for alle.

 

 • Fredericia historie som fristad viser et grundlag af tolerance og rummelighed.

 • Dette grundlag skal vi stadig bygge på i moderne tider, hvor mange kulturer, interesser, værdier og religiøse tilhørsforhold lykkeligvis mødes i byen.

 • Vi skal have respekt for og lære af hinanden samt sikre ligestilling på alle niveauer. 

 

Velfærden skal i centrum og udbygges:

 

Et kommunalt skolesystem, som giver tryghed og trivsel for både elever, ansatte og forældre

 

 • Bruger- og medarbejderdemokratiet skal genindføres på hver af de tidligere skoler.

 • Rimelige og ordentlige arbejdsforhold med selvbestemmelse for personalet skal genindføres.

 • Elevernes tryghed og trivsel i skolen, skal vægtes højest bl.a. ved en maksimal grænse 24 elever i den enkelte klasse.

 • Oprettelse af kantiner på alle skoler

 • Muligheden for et godt samarbejde med forældrene skal genskabes.

 • Der skal være mulighed for at børnene kan være i SFO på tider, der passer med forældrenes arbejdstid.

 • Vi forslår morgenmadsordninger uden ekstrabetaling i SFO’erne.

 • Der skal være fritidstilbud til alle.

 

Flere og bedre uddannede voksne hos børnene i daginstitutionerne.

 

 • Miljø- og Velfærdslisten har fokus på det gode børneliv. Tryghed, omsorg, kærlighed og nærvær, bør være det grundlæggende i alle børns opvækst og er altafgørende for et godt børneliv.

 • Beslutninger skal decentraliseres og demokratiseres, og der skal ansættes væsentligt mere personale - hovedparten pædagogisk uddannede.

 • Der skal være institutioner – f.eks. en i hvert distrikt – der har fleksible åbningstider, som kan passe for forældre, der nu arbejder uden for den gældende åbningstid.

 

 

 

Boligsituationen.

 

 • Alle indbyggere har krav på at have et hjem, dvs. en bolig, som de har økonomisk mulighed for at betale. Kommunen skal sikre almen nyttige boliger, der lever op hertil.

 

Ældre og handicappede skal have større medindflydelse på egne forhold.

 

Miljø- og Velfærdslisten vil arbejde for:

 

 • Forbedrede personalenormeringer
 • Forbedring af forholdene for de ansatte
 • Reel medarbejderindflydelse på planlægningen af arbejdet
 • Gennemgående og reel brugerindflydelse
 • Gode boligforhold
 • Let adgang til alle kommunens bygninger
 • Borgerrådgivere der kan hjælpe med at finde rundt i den digitale offentlige verden.

 

Voksenserviceområdet.

 

 • Dette område er blevet hårdt ramt og beskåret i den nuværende byrådsperiode. Miljø- og Velfærdslisten vil arbejde for en højnelse af indsatsen og tilbuddene på området. Ikke mindst vil vi holde øje med forholdene for psykisk handicappede, da de ikke selv er i stand til at sikre forholdene.

 • Normeringen for ældre psykisk handicappede skal højnes.

 

Generelt.

 

 • Der skal være lokale tilbud, der sikrer, at ingen lider nød.

 • Det skal sikres, at alle får kendskab til mulighederne for at få hjælp.

 

Jobcenter.

 

 • De mange nytteløse tilbud, der føles uværdige for de berørte skal afskaffes og erstattes med reel uddannelse eller reelle jobtilbud.

 

En stærk offentlig sektor, som kan varetage alle kommunale opgaver

 

 • Miljø- og Velfærdslisten kæmper for en stærk offentlig sektor, som kan sætte hensynet til beskæftigelse, miljø og livskvalitet i centrum.

 • De mange faglige og administrative ledelseslag skal erstattes af varme hænder og tillid til medarbejderne skal sættes i stedet for kontrol.

 • Udlicitering og privatisering er med til at undergrave det fælles ejerskab og demokratiet og fordyrer opgaven med de private arbejdsgiveres profit.

 • Kommunens evne til hurtige ændringer hæmmes af udlicitering.

 

 

 

Alt arbejde udført for eller af kommunen, skal overholde danske overenskomster

 

 • Hvad enten et kommunalt arbejde udføres af kommunen selv eller private firmaer skal alle etiske regler og danske overenskomster samt arbejdsmiljøregler overholdes.

 • Social dumping skal bekæmpes i samarbejde med fagbevægelsen.

 • Offentlige institutioner må ikke gøre brug af frivillig arbejdskraft, når der er arbejdsløse indbyggere i kommunen.

 • Alle virksomheder, som udfører arbejde for kommunen, skal have elever eller lærlinge ansat, med mindre virksomheden har færre end 4 ansatte.

 

Nærdemokratiet skal styrkes

 

 • På alle niveauer i kommunen skal det sikres, at borgerne får alle relevante oplysninger i tide, så brugerne på det bedst mulige grundlag kan gøre deres indflydelse gældende, inden endelige beslutninger tages.

 • Alle relevante brugergrupper skal høres.

 • I alle offentlige institutioner skal nærdemokratiet styrkes ved i tide at give brugerne reel indflydelse på alle beslutninger.

 • Ligeledes vil vi arbejde for reel medarbejderindflydelse.

 • Begge typer indflydelse skal gennemføres i det nære miljø.

 

Miljø:

 

Fredericia skal være kendt som en grøn kommune.

 

 • Energiforsyningen skal ske udelukkende fra vedvarende energi senest i 2030.
 • Cykler, gående og kollektiv trafik før biler. Midtbyen skal være bilfri f.eks. fra kl. 10 – 17, og bilerne erstattes af energivenlige shuttlebusser, der kører fast rundt i byen.
 • Den kollektive trafik skal være offentligt ejet og styret.
 • Affald skal genanvendes ikke brændes.
 • De der sviner/forbruger skal betale.
 • Fredericia skal have endnu bedre natur og prioritere over profithensyn.
 • Sikring af drikkevandsreserver.
 • Økologisk produktion til kommunale køkkener.

 

Skabelse af grønne arbejdspladser.

 

 • Fredericia mangler arbejdspladser, dette kan vi ændre på, samtidig med der skabes bedre miljø, ved at arbejde for skabelsen af grønne arbejdspladser.

 • Kommunen kan selv gå foran ved eksempelvis at iværksætte kommunal dyrkning af økologiske grøntsager til kommunens egne køkkener, lave klimarenoveringer af kommunale bygninger og udtænke flere innovative løsninger på renovationsområdet. 

 

Kollektiv trafik.

 

Miljø- og Velfærdslisten vil arbejde for:

 

 • Bedre og gerne gratis - kollektiv trafik herunder lettere adgang til flexbusbestilling bl.a. via en app.
 • Udvidelse af cykelsti nettet også på landet. Udvidelse og sikring af nettet af gangstier
 • Flere gågader i bymidten
 • Elektrificering af den kommunale bilpark

 

Økonomisk balance.

 

Vi vil fjerne de mange kontroller af medarbejderne og deres virke og i stedet bruge midlerne til gode tiltag for borgerne. Bloktilskud skal svare til opgaven, og kommuneskat samt dækningsafgift og andre kommunale indtægtskilder skal fastsættes decentralt uden straffeaktioner fra regeringen.

 

Generelt vil Miljø- og Velfærdslisten arbejde for:

 

 • at give kommunens ansatte tillid og større indflydelse på deres arbejde, så sygefravær kommer ned og trivsel op.
 • at fjerne unødvendigt bureaukrati og kontrol.
 • at fjerne nedværdigende og gentagende aktivering af ledige.
 • at anerkende, at Fredericia ikke er på størrelse med de store kommuner, så vi ikke har brug for en direktion. De faglige chefer kan udmærket rådgive de politiske udvalg.
 • at arbejde for at bloktilskuddet kommer til at passe til kommunens opgaver.
 • at stoppe for udlicitering af kommunale opgaver og hjemtage de, der er udliciterede, så vi undgår det fordyrende led, at private arbejdsgivere skal tjene på opgaverne.
 • Genindførelse af erhvervsdrivendes betaling for brug af offentlige områder.
 • At dækningsafgiften reguleres opad, da mange ejere ikke betaler anden skat til kommunen, og da det har vist sig ikke at have nogen virkning at nedsætte den.

 

Desuden er nogle af vore forslag helt eller delvis selvfinansierede via besparelser på andre områder. Dette gælder f.eks. ved indførelse af gratis kollektiv trafik, hvor der vil være besparelse på administration samt mindre slitage på vejnettet. 

 

 

 

Valgprogrammet er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. september 2017.